Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

platné pre nákup na predajni 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MPL STAVRO, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi MPL STAVRO, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom (ďalej len „kupujúci“) , ktorý je uvedený v Rámcovej zmluve.

1. Objednávka

1.1. Pod obchodom sa v týchto VOP myslí: Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu, a to podľa objednávok kupujúceho, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP a kupujúci sa zaväzuje tento tovar, a prípadne služby s tovarom spojené, odobrať, riadne potvrdiť odobratie na dodacom liste predávajúceho, a v lehote splatnosti za tento tovar uhradiť kúpnu cenu.

1.2. Každý jednotlivý obchod sa uskutoční na základe záväznej písomnej objednávky potvrdenej kupujúcim. V objednávke kupujúci musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to:

a. Názov kupujúceho

b. Sídlo kupujúceho

c. IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)

d. Dátum vystavenia objednávky

e. Označenie tovaru

f. Objednané množstvo

g. Miesto a dátum dodania

h. Meno osoby vystavujúcej objednávku za kupujúceho

i. Číselne označenie objednávky

j. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie

k. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie objednávaného tovaru a potvrdenie DL

1.3. Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom alebo elektronickou formou na adresu predávajúceho.

1.4. V osobitných obchodných prípadoch sa objednávka, spĺňajúca všetky náležitosti podľa čl.1 bod 1.3, po dohode s kupujúcim a predávajúcim, nevyžaduje, najmä ak to z praxe v minulosti medzi týmito subjektmi nebolo obvyklé.

1.5. V prípade objednávky neštandardných tovarov si termín dodávky treba potvrdiť. Neštandardný tovar nevykupujeme späť. V prípade zrušenia objednávky sa zmluvné strany dohodli na storno poplatku vo výške 20% z ceny objednávky.
1.6. V prípade vrátenia štandardného tovaru si zákazník ako protihodnotu vyberie tovar z ponúkaného sortimentu a to vo výške 100% sumy vráteného tovaru. Tovar musí vrátiť nepoškodený a v nepoškodenom originálnom balení. V prípade, že si zákazník nárokuje vrátenie hotovosti, predávajúci ma pravo požadovať poplatok vo výške 10% z vrátenej sumy.

2. Dodacie podmienky

2.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak, v mieste svojich predajných miest. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie na inom mieste ako je predajné miesto predávajúceho, uvedie požiadavku na miesto dodania v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný v deň jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

2.2. Doprava tovaru podľa prílohy č.1. Ak doprava tovaru ide vozidlom dodávateľa v objednávke je nutné uviesť:

A. Miesto vykládky

B. Požadovaný termín dodávky (cca 2-5 dní). Ak v objednávke nebude uvedený termín, termín vyskladnenia si odberateľ upresní v predajni dodávateľa s osobou zodpovednou za dopravu.

C. Spôsob vykladania tovaru.

D. Kontakt na osobu zodpovednú za prevzatie tovaru.

2.3. Vykládka nepaletového tovaru nie je v cene dopravy. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku tovaru potrebným počtom pracovníkov a technikou. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený tento úkon (ručné vyloženie) mu naúčtovať v hodnote 3,00€ s DPH/ za každú načatú štvrťhodinu.2.4. Z

mluvné strany sa zaväzujú, navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach s dodávkami tovaru. Najmä sa zaväzujú informovať druhú zmluvnú stranu: formou avíza: o dodaní tovaru, o čase dodania tovaru, a následne o tom, že tovar je dispozícii v dohodnutom mieste, riadne označený a podobne.

2.5. Prevzatie tovaru je odberateľ povinný potvrdiť dodávateľovi na dodacom liste. Ak odberateľ neuvedie do dodacieho listu pri jeho podpisovaní inak, podpísaním dodacieho listu odberateľ potvrdzuje, že dodávateľ dodal tovar v súlade s objednávkou odberateľa a bez zrejmých vád.

2.6. Pokiaľ kupujúci tovar v čase do 5 pracovných dní odo oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež platbu 15,00€ s DPH za každý deň omeškania s prevzatím, inak má predávajúci právo tovar nevydať až do uhradenia uvedených platieb.

2.7. Ak ide o obchod formou priamych dodávok (stavby, rodinné domy, atď.) mimo sídla kupujúceho je kupujúci povinný do 24 hodín doručiť dodací list predavajúcemu.

3. Reklamácie

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych. V prípade nedodania tovaru podľa predchádzajúcej vety, kupujúci je povinný bezodkladne podať správu o zistených vadách tovaru a riadne daný stav zdokumentovať. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni,v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o kúpe, ak ide o výrobok s predĺženou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne, sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkarni, ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom, čo kupujúci vykonal prehliadku tovaru, ktorú je povinný uskutočniť pri preberaní tovaru.

3.2. Reklamácie nie je možné uplatniť na zle zabudovaný tovar, a na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a inštaláciou.

3.3. Ak dôjde k výskytu zjavných chýb tovaru a po splnení podmienok uvedených vyššie, je predávajúci povinný:

A. odstrániť vadu, resp. dodať chýbajúci tovar alebo

B. poskytnúť zľavu z kúpnej ceny.

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

3.4. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzkarne alebo ho na požiadanie navštívi pracovník spoločnosti, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku.

4. Zodpovednosť za akosť

4.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, ktorú stanovuje príslušný výrobca stavebných materiálov, spôsobilý na použitie na dohodnutý (inak na obvyklý účel), alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

4.2. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná lehota je spravidla 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar inú záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky.

4.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstvá škody na tovare, a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

A. Poškodený mechanicky alebo inak

B. Používaný na iný účel než na aký bol tovar určený

C. Zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho

D. Vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých intenzita nie je obvyklá pre SR

Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kúpna cena za tovar je stanovená, jednotlivo, dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočíta predávajúci daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorá je vystavená predávajúcim po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Všetky ceny sa rozumejú pri odbere v sklade dodávateľa.

5.2. Štatutár kupujuceho uvedený v Rámcovej kúpnej zmluve týmto v zmysle ust.§ 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, predávajúcemu vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, že kupujúci (ako dlžník) nebude schopný plniť svoje záväzky z tejto zmluvy.

5.3. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej platenej sumy na účet predávajúceho alebo príjem do pokladne predávajúceho.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany kupujúceho, dofaktúrovať poskytnuté zľavy až do výšky uvedenej v cenníku výrobcov, resp. cenníku predávajúceho.

5.5. Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Kupujúci prehlasuje, že nie je v platobnej neschopnosti, a že neexistujú dôvody, ktoré by mu bránili riadne a včas plniť svoje povinnosti najmä, uhradiť kúpnu cenu v lehote splatnosti. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho, ak sa počas trvania záväzkového vzťahu, dostane do druhotnej platobnej neschopnosti resp. ak mu táto bezprostredne hrozí. Uvedené platí aj pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie a nútenej správy.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci a predávajúci si dohodli výhradu vlastníckeho práva a to v tomto zmysle, že vlastnícke právo k predávanému tovaru, na základe Rámcovej kúpnej zmluvy a týchto VOP, prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

7. Nebezpečenstvo škody na tovare

7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase:

A. Keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo

B. Keď neprevezme tovar od predávajúceho včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Podpisom Rámcovej kúpnej zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajom podľa §7 ods. 1,2,10 a 12 a §23 zák. Č. 428/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade s ustanovením čl.28 nariadenie europskeho parlamentu a rady (EÚ), z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osob při spracúvaní osobních údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a ust.§34 zákona č. 18/2018 o ochrane osobních údajov.

8.2. spracovávanie údajov sa vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, uchovávanie, úprava alebo zmena,, vyhľadávanie, konzultácia, používanie alebo iné sprístupňovanie, alebo kombináciou , obmedzením, vymazaním alebo zničením
Pre účely objednania a dodania tovaru podľa objednávky zákazníkom môžu byť spracovné nasledovné údaje zákazníka alebo zástupcov zákazníka meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, poštová adresa, č.OP , ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, meno,prezivisko, titul, funkciu, e-mailovú adresu, tel.číslo- ak ide o právnickú osobu .
Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobních údajov v databáze predávajúceho až do doby jeho písemného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, doručeného na adresu sídla. Osobné údaje kupujúcich predávajúce nepredáva žiadnej ďalšej sobe – výnimku tvoria externí dopravcovia, ktoým sú osobné údaje predávané za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.
8.3. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak jej to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho organu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou, ktorej je v zmysle zákona viazaný.

8.4. Spoločnosť MPL STAVRO s.r.o. a zákazníci sa budú riadiť účinnou legislativou vzťahujúcou sa k ochrane osobních údajov a GDPR s platnosťou od 25.5.2018. MPL STAVRO s.r.o. má v rámci svojej funkcie povinnost:

 – zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené na spracovanie osobních údajov zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo boli v súlade s príslušnou zákonnou povinnosťou zaviazané k mlčanlivosti

– prijať opatrenia potřebné na rešpektovanie dôvernosti a bezpčenosti spracovania údajov

 – vymazať všetky údaje zákazníka po skončení poskytovania služieb súvisiacich so spracovním a odstrániť existujúce kópie, pokiaľ právo EÚ alebo členského štátu nevyžaduje uchovávanie osobních údajov

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP platia na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov. VOP platia spolu s Rámcovou zmluvou, v ktorej si zmluvné strany dohodnú najmä splatnosť, kreditný limit, a iné dojednania.

9.2. Pokiaľ tieto VOP alebo Rámcová kúpna zmluva nestanovia inak, správajú sa vzťahu zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č 513/1991 Zb.z.) a to aj v prípade, ak by sa mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.3. Pokiaľ sa v týchto VOP alebo v Rámcovej kúpnej zmluve hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda vo forme písomnej.

9.4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Asociácie rozhodcov, so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14, PSČ: 811 08, zriaďovateľ: Asociácia rozhodcov, IČO: 45747164, sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14, PSČ: 811 08. Rozhodcovský súd v konaní postupuje podľa zákona č.244/2002Z.z., Štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsar.sk. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takého rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

9.5. Tieto VOP sa v zmysle 273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné podmienky pre predaj tovaru zo sortimentu predávajúceho.

V Trenčíne dňa 4.6.2018

Všeobecné obchodné podmienky 

platné pre e-shop

 

1. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: MPL Stavro, s.r.o., so sídlom: Rybárska 3 PSČ 911 01  Trenčín, IČO: 36 346 594. Spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 15910/R. Pridelené číslo registrácie MŽP SR: PO_0003792.Kontaktné údaje:
 • email: stavebniny@mplstavro.sk
 • telefón: 032/6582 354
 • internetová stránka: www.mplstavro.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.mplstavro.sk (ďalej „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru a spôsob platby.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu alebo mu telefonicky oznámi pozmenenú ponuku. Akceptovaná pozmenená ponuka cez email sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. V prípade telefonického dohodnutia sa, predávajúci následne pošle kupujúcemu na emailovú adresu pozmenenú ponuku. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

4. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

5. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho  č. SK65 1100 0000 0026 2680 1044, vedený v Tatra Banke,
 • bezhotovostne platobnou kartou pri prevzatí tovaru na predajni,
 • hotovosťou pri prevzatí tovaru na predajni.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 6. Tovar si kupujúci vyzdvihne osobne na predajni predávajúceho (adresa je uvedená v úvode týchto obchodných podmienok)
 7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť Formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim
 8. Vrátenie nepoužitého tovaru (pri kúpe napríklad 2 kusov a spotrebovaní 1 kusa) je možné, pričom tovar, ktorý chcete vrátiť, ste povinný doručiť ku nám na predajňu nepoužitý, nerozbalený a v pôvodnom stave.  Za túto službu si účtujeme 10% z hodnoty objednávky plus služby kuriéra pri spätnom vrátení.

7. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného Reklamačného poriadku.
 3. Reklamácie sa vybavujú podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uverejnený na webovej stránke.

8. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

9. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

10. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.8.2019