Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

MPL STAVRO s.r.o.

 • ponúkame produkty za ktorými si stojíme; sú kvalitné spracovateľné, prakticky a esteticky balené,

 • ponúkame prevažne produkty vyrábané z prírodných materiálov ktoré sú priateľské k prírode (recyklácia) i k človeku,

 • ponúkame produkty, ktoré sú vyskúšané osvedčené, spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá,

 • všetky nami ponúkané produkty sú certifikované,

Objednaný tovar doručíme včas a v dobrej kvalite – zákazník spoluzodpovedá za bezchybnosť dodávky. Vady, za ktoré zodpovedáme ako dodávateľ sú:

 • nedostatky množstva, akosti a mier voči STN, alebo voči oficiálne deklarovaným vlastnostiam výrobkov.

Prijaté tovary a služby sa majú zhodovať stými, ktoré boli objednané. Aby sme predišli možným nedorozumeniam, zákazník je povinný:

 • objednávať tovar len prostredníctvom oprávnených osôb (zoznam osôb oprávnených objednávať tovar alebo službu je zákazník povinný predložiť v písomnej forme)

 • objednávať tovar s dostatočným časovým predstihom

 • objednávky formulovať jasne, čitateľne

 • skontrolovať detaily potvrdenia objednávky – potvrdenie objednávky dostáva zákazník k dispozícii skôr, než dôjde k samotnej realizácii dodávky, takže má dostatok času na upozornenie na prípadné nezrovnalosti

 • v prípade, že potvrdenie objednávky nekorešponduje so zákazníckou objednávkou, okamžite informovať’ zodpovedného referenta oddelenia služieb zákazníkom

 • vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru na Iožnej ploche prepravného prostriedku skôr, ako začne s vykládkou tovaru.

Reklamačný zápis – postup spracovania:

V prípade podozrenia, alebo istoty, že tovar bol dovezený nesprávne, neúplne alebo poškodený, príjemca za účasti vodiča zdokumentuje skutkový stav na Iožnej ploche skôr, než začne akúkoľvek manipuláciu s tovarom (vyhotoví fotodokumentáciu). Vodič je povinný umožniť sprístupnenie ložného priestoru na zdokumentovanie. V prípade neochoty zo strany vodiča, zákazníkom poverená osoba (ďalej len zákazník), okamžite informuje referenta oddelenia služieb zákazníkom, ktorý vec oznámi prepravcovi. Dodávateľ zodpovedá za vady výrobkov pokiaľ k vade došlo preukázateľne pred prevzatím výrobkov a ich použiteľnosť je tým obmedzená alebo vylúčená.

Reklamačný zápis sa vypracúva v prípadoch:

 • keď je objednaný tovar dodaný nesprávne (údaje z objednávky nesúhlasia s údajmi na dodacom liste),

 • keď údaje na dodacom liste nesúhlasia so skutočne dodaným tovarom. Keď’ je dodávka neúplná (chýbajúci tovar alebo vratné obaly),

 • je dodaný tovar poškodený (tovar alebo vratné obaly). Pokiaľ je to možné a účelné, chýbajúce množstvá budú dodané v primeranej Iehote, alebo kupujúci obdrží dobropis. Tento typ vady dodávky je možné uplatniť’ len v momente prevzatia tovaru.

Príjemca tovaru je povinný okamžite informovať vedúceho pobočky, ktorá dodávku vybavovala, najskôr telefonicky a do 24hodín osobne, resp. písomne. Najneskôr do 8 dní po prevzatí tovaru. U skrytých vád je táto lehota 3 mesiace odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamáciu môže uplatniť len priamy odberateľ predmetného tovaru, t.j. subjekt, na ktorého bola, resp. bude vystavená faktúra za reklamovaný tovar. Reklamovať kvalitatívne vady možno len na nezabudovaný (nenamontovaný) tovar.

Práva za zodpovednosti za vady zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe. Uplatňovateľ reklamácie musí tovar skladovať až do konečného písomného alebo súdom potvrdeného rozhodnutia tak, aby sa vylúčilo ďalšie poškodenie.

Následne vedúci pobočky túto reklamáciu rieši:

 • čo najskôr (v rámci svojich možností) sa vedúci pobočky, alebo ním poverená osoba, dostaví na miesto vykládky tovaru,

 • po prešetrení okolností reklamácie spíše za účasti príjemcu tovaru a vodiča (ak je ešte prítomný) reklamačný zápis, ktorého správnosť svojim podpisom potvrdí príjemca tovaru aj vodič, ktorý tovar doviezol,

 • vodič musí skôr, ako opustí miesto vykládky, potvrdiť svojím podpisom, že bol s reklamáciou oboznámený,

 • zákazník je povinný umožniť vodičovi písomne sa vyjadriť k uvedenej reklamácii,

 • v prípade, že zástupca dodávateľa nie je schopný dostaviť sa na miesto vykládky (kde bola reklamácia zistená) v deň reklamácie, príjemca tovaru zistené nedostatky zaznamená na kópiu dodacieho listu, do CMR alebo Záznamu o prevádzke vozidla a urobí nutnú fotodokumentáciu

 • následne sa vyhotoví v troch kópiách reklamačný zápis -jednu kópiu dostane príjemca tovaru, druhú kópiu vodič, tretiu kópiu eviduje a zakladá a pre potreby uplatnenia reklamácie od dodávateľa tovaru použije zástupca MPL STAVRO s.r.o. Neoddeliteľnou súčasťou reklamačného zápisu je fotodokumentácia zhotovená v digitálnej forme (ak zákazník nemá takúto možnosť, použije konvenčný fotoaparát), kópia dodacieho listu s vyznačením položiek, ktorých sa reklamácia týka a kópia CMR (záznamu o prevádzke vozidla), kde je reklamácia stručne popísaná.

Reklamácia musí byť bezpodmienečne vyriešená najneskôr do 30 dní.

Zodpovedná osoba písomne oznámi stanovisko k reklamácii do 3 dní od dátumu prijatia reklamácie od príjemcu tovaru. Za už zabudovaný tovar do stavby zodpovedá v zmysle §47 Stavebného zákona zhotoviteľ’ (dodávateľ stavby).

Obchodný zástupca dodávateľa zabezpečí dostatočný počet čistých formulárov (minimálne 10 ks) na vypracovanie Reklamačného zápisu u každého veľkoodberateľa (celokamiónové priame dodávky). Tieto formuláre môže zákazník kopírovať a tak si kedykoľvek vyhotoviť v prípade potreby čistý formulár.

Uznaná reklamácia bude kupujúcemu riešená dohodnutou formou – finančný dobropis prípadne výmena poškodeného tovaru za dobrý.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom,

má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia

 • 12 zákona č. 391 /2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je

Slovenská obchodná inšpekcia :

www.soi.sk/sk/Altertnativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

alebo

príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR :

www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa pri riešení všetkých sporov na subjekt alternatívneho riešenia sporov  okrem sporov vyplývajúcich zo :

 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona :

 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Ústredňa: +421 02 4854 1111

Žiadosti o informácie v zmysle

Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe

k informáciám, e-mail: info@mhsr.sk

www.mhsr.sk

Európske spotrebiteľské centrum v SR,

Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské nivy 44/A 827 15,
Bratislava 212
Slovenská republika

Tel.: +421 905 528 477

e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

www.esc-sr.sk