Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (pdf)

     (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Meno a priezvisko / názov firmy :

Adresa bydliska / adresa firmy:

Telefónne číslo :

E – mail :

(Spotrebiteľ)

týmto oznamujem, že

O D S T U P U J E M

 

od kupnej zmluvy na tento tovar uzavretej cez e-shop https://www.mplstavro.sk so spoločnosťou MPL Stavro, s.r.o., so sídlom: Rybárska 3 PSČ 911 01  Trenčín, IČO: 36 346 594. Spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 15910/R. Pridelené číslo registrácie MŽP SR: PO_0003792.  (Predavajúci)

Spotrebiteľ týmto vracia Predávajúcemu nižšie špecifikovaný zakúpený tovar v lehote 14 dní od zakúpenia:

  1. Názov tovaru :

 

  1. Druh tovaru :

 

  1. Číslo objednávky :

 

  1. Číslo faktúry :

 

Spotrebiteľ je vedomý toho, že podľa § 10, ods. 4 v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, je Predávajúci oprávnený požadovať od Spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo na základe takého používania tovaru, ktoré je nad rámec používania, ktoré je  potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Vyplní Spotrebiteľ:

Žiadam o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar prevodom

na bankový účet č.: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Spotrebiteľ je vedomý toho, že platba za zakúpený tovar bude vrátená na nim uvedený účet až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť – podľa toho, čo nastane skôr.

 

Dátum :                                                                                                Podpis spotrebiteľa :